Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie, w tym pozasądową i sądową. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

W szczególności, Kancelaria oferuje pomoc prawną w takich sprawach jak:

Sprawy frankowe

Analiza zawartej z bankiem umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego, sporządzenie reklamacji i reprezentowanie klienta w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o unieważnienie umowy CHF, dochodzenie od banku zwrotu dokonanych świadczeń (spłaconych rat i kosztów okołokredytowych).

Sprawy błędów medycznych

Analiza dokumentacji medycznej, sporządzenie zgłoszenia szkody i reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym przed podmiotem leczniczym lub ubezpieczycielem podmiotu leczniczego, reprezentowanie klienta przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o rentę, o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

Sprawy rozwodowe

Kompleksowe wsparcie, aż do uzyskania rozwodu, delikatne podejście i dyskrecja, wypracowanie z klientem optymalnego rozwiązania zmierzającego do szybkiego rozwiedzenia małżonków i wygaszenia między nimi wszelkich konfliktów, mając na uwadze dobro małoletnich dzieci posiadanych wspólnie przez małżonków, prowadzenie spraw towarzyszących, w tym o alimenty, kontakty z dziećmi, a także o podział majątku.

Sprawy spadkowe

Drobiazgowe i skrupulatne ustalenie stanu faktycznego oraz zapewnienie pełnego uporządkowania stanu prawnego, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku w tym połączony ze zniesieniem współwłasności, o zachowek, o odrzucenie spadku w tym przez małoletniego, o uchylenie się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Sprawy o zapłatę

Pomoc prawna w odzyskaniu lub uzyskaniu należności na każdym etapie postępowania albo udzielenie ochrony prawnej przed windykacją należności. Warto także zaznaczyć, iż w wypadku wydania korzystnego dla klienta orzeczenia sądowego, a także w postępowaniu egzekucyjnym, klient uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, poprzez zasądzenie lub przyznanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


Powyższa lista spraw nie ma charakteru zamkniętego i Kancelaria świadczy pomoc prawną również w
innych typach spraw.