Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Sprawy o rozwód należą do właściwości rzeczowej sądów okręgowych (zgodnie z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Właściwość miejscową sądu w sprawie o rozwód reguluje art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze […]