Podwyższenie alimentów

Materialnoprawną podstawę do zmiany orzeczenia alimentacyjnego stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie podstawą do zmiany orzeczenie alimentacyjnego, w szczególności jeśli nie ma charakteru trwałego, zasadniczego, i nie wyczerpuje przesłanek, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

godnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (vide wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 1969 r., III CRN 350/69). Dopiero więc ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, następnie zaś porównanie tych wartości umożliwia ustalenie, czy i w jakim zakresie (w całości bądź w części) potrzeby uprawnionego mogą być zaspokojone przez zobowiązanego. Zakres świadczeń alimentacyjnych powinien być tak ustalony, aby ich spełnianie nie powodowało u zobowiązanego niedostatku. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (vide wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71).

Właściwość sądu w sprawie o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w sądzie rejonowym wydział rodzinny i nieletnich. Właściwy miejscowo jest sąd w obszarze którego miejsce zamieszkania ma osoba uprawniona (powód) albo sąd w obszarze którego miejsce zamieszkania ma zobowiązany (pozwany) – wybór sądu należy do powoda.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o podwyższenie alimentów

Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych alimentów, pomnożona przez 12, dlatego że w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok (12 miesięcy kalendarzowych).

Opłata od pozwu o podwyższenie alimentów

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Radca prawny Sławomir Rejek

Tags: ,