Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka

Podstawą uchylenia obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka jest art. 138 w zw. z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W razie zmiany okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego, można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego.  Obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka Podstawą do orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym względem byłego małżonka jest art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że […]

Skutki unieważnienia umowy frankowej

Nieważność umowy frankowej skutkuje obowiązkiem stron zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń. Podstawę żądania zwrotu świadczenia jako dokonanego nienależnie, bez oparcia w umowie kredytu, stanowi art. 410 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 405 Kodeksu cywilnego. A więc kredytobiorca ma roszczenie do banku o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieważnej umowy, tj. rat kredytu i kosztów okołokredytowych. Jednocześnie […]

Roszczenie o zachowek

Komu przysługuje zachowek Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość należnego zachowku Z tytułu zachowku,jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – należą się dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału […]

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas procesu

Aby uzyskać sądowe wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas procesu, należy złożyć do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa. W praktyce taki wniosek zgłasza się w pozwie, choć nic nie stoi na przeszkodzie złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania. Przesłanki w uzyskaniu zabezpieczenia Zgodnie z art.  7301 § 1 i 2 kpc, zabezpieczenie żądania jest uzależnione od […]

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka

Podstawą materialnoprawną dla roszczenia rodzica o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka są przepisy art. 138 w zw. z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „kro”). Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dzieci Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z art. 133 § 1 kro, w myśl którego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w […]

Podwyższenie alimentów

Materialnoprawną podstawę do zmiany orzeczenia alimentacyjnego stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie […]

Właściwość sądu w sprawie o rozwód

Sprawy o rozwód należą do właściwości rzeczowej sądów okręgowych (zgodnie z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Właściwość miejscową sądu w sprawie o rozwód reguluje art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze […]

Rozliczenie majątkowe po ustaniu konkubinatu

Rozliczenie majątkowe po ustaniu konkubinatu jest możliwe na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w oparciu o art. 405 Kodeksu cywilnego, chyba że szczególne okoliczności faktyczne sprawy wskazują na istnienie innej podstawy prawnej tych rozliczeń. Istota bezpodstawnego wzbogacenia Dyspozycja art. 405 Kodeksu cywilnego wyznacza trzy podstawowe przesłanki do powstania roszczenia o zwrot wzbogacenia, a mianowicie wymaga się, aby: doszło do wzbogacenia […]