Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka

Podstawą uchylenia obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka jest art. 138 w zw. z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W razie zmiany okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego, można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego.  Obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka Podstawą do orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym względem byłego małżonka jest art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że […]

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka

Podstawą materialnoprawną dla roszczenia rodzica o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka są przepisy art. 138 w zw. z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej „kro”). Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dzieci Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z art. 133 § 1 kro, w myśl którego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w […]

Podwyższenie alimentów

Materialnoprawną podstawę do zmiany orzeczenia alimentacyjnego stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zatem nie każda zmiana w życiu obowiązanego czy uprawnionego do alimentów będzie […]

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego małżonka rozwiedzionego

Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Nałożony na małżonka rozwiedzionego obowiązek alimentacyjny wygasa jednak w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów małżonka nowego małżeństwa. Nadto, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa […]