Termin odrzucenia spadku w imieniu małoletniego

Termin do złożenia przez przedstawicieli ustawowych małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się z właściwego, pewnego źródła o tytule swego powołania.


Zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego


Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka jest czynnością
przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, dlatego wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Samo jednak udzielenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku nie zastępuje oświadczenia spadkobiercy. Jeżeli więc, pomimo zgody sądu, nie nastąpi odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w zakreślonym ustawowo terminie, małoletni nabędzie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.


Wydłużenie terminu na odrzucenie spadku przez małoletniego spadkobiercę


Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka nie może jednak skooczyć się przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Jeżeli postępowanie przed sądem opiekuńczym zakończyło się wcześniej, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego może być złożone w dowolnym momencie, aż do upływu terminu. Jeżeli jednak zakończyło się później, powinno być złożone niezwłocznie, a zatem z uwzględnieniem ogółu okoliczności sprawy i należytej staranności zobowiązanego.


Jak liczyć termin do odrzucenia spadku?


Termin oznaczony w miesiącach do odrzucenia spadku kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca.


Przykład:
Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. prawomocnym z dniem 27 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Żywcu
zatwierdził oświadczenie Jana Kowalskiego o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania
terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu. Jan Kowalski ma jedno dziecko:
małoletniego syna Kacpra Kowalskiego.Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w
imieniu małoletniego syna Jana Kowalskiego upływał w dniu 27 stycznia 2020 r.


Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku


Oświadczenie o odrzuceniu spadku składane jest przed sądem albo przed notariuszem. Dla zachowania terminu do złożenia przed sądem oświadczenia o odrzucenia spadku wystarczające jest wyrażenie w terminie 6 miesięcy, o którym mowa wyżej, przez spadkobiercę wobec sądu jedynie woli co do zamiaru złożenia tego oświadczenia, w przypadku następczego złożenia oświadczenia już po jego upływie.


Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.


Radca prawny Sławomir Rejek

Tags: ,