Skutki unieważnienia umowy frankowej

Nieważność umowy frankowej skutkuje obowiązkiem stron zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń. Podstawę żądania zwrotu świadczenia jako dokonanego nienależnie, bez oparcia w umowie kredytu, stanowi art. 410 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 405 Kodeksu cywilnego. A więc kredytobiorca ma roszczenie do banku o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieważnej umowy, tj. rat kredytu i kosztów okołokredytowych. Jednocześnie […]

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas procesu

Aby uzyskać sądowe wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas procesu, należy złożyć do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa. W praktyce taki wniosek zgłasza się w pozwie, choć nic nie stoi na przeszkodzie złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wszczęciem postępowania. Przesłanki w uzyskaniu zabezpieczenia Zgodnie z art.  7301 § 1 i 2 kpc, zabezpieczenie żądania jest uzależnione od […]

Czy można unieważnić kredyt we frankach?

Na nieważność tzw. kredytów frankowych wpływa ustalenie abuzywności poszczególnych postanowień, które odczytywane łącznie powodują stan, w którym umowa nie może nadal wiązać strony w pozostałym zakresie. Czym są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne są to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, które nie są dla niego wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco […]